Một số quy tắc ghép âm với các nguyên âm và âm kép khi ghép vần thì vị trí đứng chỗ nào trong một từ
1. Loại nguyên âm (may) đứng trước phụ âm (tô):

 • May cơ:            ꫄...
 • May cô:            ꪶ…
 • may ke:             ꪵ...
 • May kê:             ꫃…
 • May cưa:           ꪹ…
 • May cay:           ꪼ…
 • May caư:           ꪻ…

Những nguyên âm này phải viết trước phụ âm đầu (tô).

 2.Loại nguyên âm (may) ở trên phụ âm (tô)

 • May ki         …ꪲ…
 • May kia        .. ꪸ ….
 • May căm    ….ꪾ…..  
 • May cư        ..….ꪳ…     
 • May khít         .….ꪷ….
 • May căng        ...ꪰ….. 

Những nguyên âm này ở trên phụ âm (tô)

3.Loại nguyên âm (may) ở dưới phụ âm (tô)

 

May cu (u):  …..ꪴ..….

  4 Loại nguyên âm (may) đứng sau nếu từ 2 ký tự; đứng giữa nếu từ có 3 ký tự

– May ca (a) : …ꪱ …     Ví dụ: ꪚꪱ (Ba)  ꪚꪱꪙ  (ban)

– May cua (ua)       : …ꪺ …      Ví dụ: ꪚꪺ (Bua)

  5.Loại nguyên âm (may) chỉ đứng giữa khi từ có 3 ký tự

Đó là Nguyên âm o: …ꪮ../…ꪯ… (May o) ꪚꪮꪙ (bon); ꪢꪮꪙ (Mon)

Nếu chỉ có phụ âm và không có phụ âm đuôi thì ta sử dụng May ki (…ꪲ…. ) thay cho nguyên âm o trong từ.

6.Hai nguyên âm đặc biệt: ꪹ…….ꪱ               …..ꪽ

 • Nguyên âm kép au (May cau lọm): ꪹ……..ꪱ
 • Nguyên âm kép ăn: …..ꪽ