BÀI 1: Kiểm tra phụ âm O, B, C (K), D, Đ,H.

Kiểm tra phụ âm – Bài 1

Bài kiểm tra số 2

Bài kiểm tra số 3