Bài 2: Nguyên âm ưa, ô, ay, aư, i, ư

CÁC BÀI KHÁC
Nguyên âm a, ua, o, e, ê, ơ.
Nguyên âm ăm, ia, ăng, o, ăn, u, au.