PHỤ ÂM
Phụ âm o, b, c (k), d, đ,h.
Phụ âm l, m, n, p, x, t.
Phụ âm ph, v, ch, kh, nh, th.
Phụ âm ng, f, tr, g, r, khh.

NGUYÊN ÂM & ÂM KÉP
Nguyên âm a, ua, o, e, ê, ơ.
Nguyên âm ưa, ô, ay, aư, i, ư
Nguyên âm ăm, ia, ăng, o, ăn, u, au.

KÝ TỰ ĐẶC BIỆT

PHỤ ÂM CUỐI